Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 50 Next Page
Page Background

7

erre az Energiagazdász képzés, amelynek keretében a

hatékonyabb vállalati energiagazdálkodáshoz szükséges

ismereteket oktatunk. A tanfolyamot nemzetközileg

elismert tartalommal és módszertan szerint szerveztük

meg, az eddigi résztvevők több millió forintnyi energia-

megtakarítást tudtak már megvalósítani saját cégükben.

Amennyiben egy magyar cég a kamarai tagság mel-

lett dönt, elsősorban a hálózati tőke az, amit ellenszol-

gáltatásként kap. Rendezvényeinken nem csak szakmai

tudásra tehet szert, hanem személyesen találkozhat más

tagvállalatok vezetőivel és szakembereivel, politikusok-

kal, vagy egy-egy terület kiemelkedő szakértőivel.

Emellett az aktív tapasztalatcserére is lehetőséget nyúj-

tunk. Külön munkacsoport foglalkozik például a hazai

beszállítói háttér fejlesztésének gyakorlati kérdéseivel,

egy másik csoportban rendszeresen találkoznak a sze-

mélyzeti vezetők, hogy képzési és HR-témákról cserél-

jenek véleményt.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a DUIHK nem csupán

néhány német nagyvállalat klubja. Mintegy 900 tagunk

van, többségük kis vagy közepes méretű vállalkozás.

Ezért szolgáltatásaink és tagsági ajánlataink nagy része is

elsősorban a kkv-szektornak szól.

A konjunktúrajelentés bemutatása során szó esett a Ma-

gyarországon működő német tulajdonú vállalatok és azok

beszállítóinál tapasztalható szakképzett munkaerőhiányról.

Példaként lett említve a szakképzés eredményessége tekinte-

tében a duális szakképzés létjogosultsága. Ön szerint men�-

nyire lehet eredményes Magyarországon a duális szakkép-

zési forma és azt mennyiben tudja segíteni, támogatni a

Kamara saját lehetőségeivel, valamint a rendelkezésre álló

eszköztárával?

A duális szakképzés kérdése már a Kamara 1993. évi

megalakulásakor felmerült: vállalati kezdeményezésre

utólag az alapító szabályzatba is bekerült, hogy a Ka-

mara feladatai közé tartozzon a szakképzés és tovább-

képzés támogatása is. Az elmúlt években ismét előtérbe

került ez a téma. A német kamarai rendszer részeként,

és számos német hátterű tagvállalatunknak köszönhe-

tően a DUIHK igen széles körű tartalmi, szervezési és

gyakorlati tapasztalatokat tud Magyarországra közvetí-

teni. A duális típusú képzés lényege éppen a vállala-

ti szektor, az állami oktatási intézmények, valamint a

kamarai szervezetek szoros együttműködésében rejlik,

ebből nyeri rugalmasságát, életszerűségét és magas

szakmai színvonalát.

A DUIHK három módon segíti a hazai duális kép-

zés erősítését. Egyrészt szabályozási szinten javaslatokat

tesz a hazai rendszer hatékony kialakítására, egyes jogi

vagy intézményi kérdések megoldására. E téren nagyon

szoros az együttműködésünk például a Nemzetgazdasági

Minisztériummal és a Magyar Kereskedelmi és Iparka-

marával.

Másrészt azon cégek számára, amelyek saját maguk

is beszállnának a duális képzésbe, részletes tanácsadást

nyújtunk a képzési rendszer felépítéséhez, a minőségbiz-

tosításhoz vagy a vállalati oktatók oktatásához.

Végül interaktív tapasztalatcserét teszünk lehetővé a

tagvállalatok között, melynek köszönhetően számos gya-

korlati kérdésre közös választ találtak már.

Nagyon fontos és támogatandó célnak tartjuk a magyar

vállalkozások pozitív jövőképének folyamatos fejlesztését.

Ennek egyik reprezentáns példája a társadalmi felelősség-

vállalás keretében meghirdetett DUIHK Szakképzési Díj.

Milyen célokat kívánnak megvalósítani a pályázat kiírá-

saival?

Azt tapasztaltuk, hogy a szakképzés erősítésnek egyik

gátja, hogy az elmúlt évtizedekben csökkent a szakma,

a szakképzés társadalmi megbecsülése. Pályázatunk leg-

főbb célja éppen e társadalmi megbecsülés növelése. Ez

egyfajta tudatformálást igényel, nem csak a fiatalok,

hanem szüleik és tanáraik körében is. Azt szeretnénk

bemutatni, hogy a szakképzéssel jól járnak a fiatalok,

hiszen javulnak munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetősé-

geik, és jól járnak a vállalatok is, hiszen magas színvona-

lú gyakorlati tudással rendelkező

munkatársakat kapnak, és jól jár a

társadalom egésze is, hiszen javul a

cégek versenyképessége. Az elmúlt

három év során mintegy 100 egyé-

ni, kreatív, hatásos és eredményes

pályázatot nyújtottak be a pályá-

zók, és számtalan lelkes vállalati

szakemberrel, egyéni vállalkozó-

val, iskolai tanárral vagy kamarai

helyi munkatárssal találkoztunk,

akik közös cél érdekében végzik

munkájukat.

Idén is közzétette

konjunktúrajelentését a

Német-Magyar Ipari és

Kereskedelmi Kamara.

A szakképzési díj

nyerteseinek boldog

koszorúja