Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 50 Next Page
Page Background

8

Ilyen például a szakképzési rendszer, amelyben a ka-

mara a többi között ellátja a szakképzésről. továbbá a

felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felada-

tokat, szervezi és végzi a mesterképzést és a mestervizs-

gáztatást. Általánosságban elmondható, hogy a kamara

(törvényi kötelezettség alapján is) részt vesz az átfogó gaz-

daságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítésé-

ben, együttműködik az állami és a helyi önkormányzati

szervekkel, tájékoztatást ad gazdaságpolitikai döntésekről

és intézkedésekről, előmozdítja a gazdasági együttműkö-

dés fejlődését.

EUGM.: A folyamatosan éles versenyben a vállalkozások

számára múlhatatlanul fontos a finanszírozás és a tájékoz-

tatás. Különösen igaz ez a KKV szektort érintően. Ezen a

területen milyen támogatási lehetőségeket tudnak kínálni?

K.E.: - Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vállalkozá-

sokhoz időben eljuthassanak a fejlesztéseket támogató

objektív és releváns információk. Az uniós források haté-

kony felhasználása érdekében a kamara gyűjti és rendsze-

rezi a vállalkozói szférát érintő pályázatokkal/gazdaságfej-

lesztéssel kapcsolatos információkat – különös tekintettel

a pályázati kiírásokra - és több csatornán keresztül lehe-

tőséget biztosít ezek megismertetéséhez. Összegyűjtjük

az ezekhez kapcsolódó visszajelzéseket, tapasztalatokat,

javaslatokat és továbbítjuk azokat a döntéshozókhoz.

Tesszük ezt mind azért, hogy a kiírók érdemi visszacsato-

lást kapjanak a források tényleges hasznosulásáról annak

érdekében, hogy a pályázati felhívásokat szükség szerint

módosítani, kiigazítani tudják.

Az uniós források mellett a kkv-k finanszírozásában

folyamatosan bővül a különféle Széchenyi-kártya konst-

rukciók igénybevételének a lehetősége is A Vállalkozók

és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) közösen

megalapított KAVOSZ Zrt.-n keresztül 2002 óta jelen

vagyunk a pénzügyi szolgáltatások területén is. A Széche-

nyi-kártya különböző hitel-konstrukciói fontos szerepet

játszanak a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszí-

rozásában.

EUGM: A vállalkozások visszajelzései alapján megálla-

pítható, hogy országosan jelentős hiány jelentkezik a termelő

szférában a tapasztalt szakmunkások tekintetében. Úgy

értesültünk, hogy ezen problémának az orvoslására élenjá-

róként kapcsolódott be az MKIK, elkötelezetten támogatva a

,,duális képzés” bevezetését. Kérem, tájékoztassa olvasóinkat

erről a képzési formáról.

K.E.: A duális képzési forma, amelynek 2013-as beve-

zetésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdemé-

nyezésére került sor, számtalan előnnyel jár a tanuló és a

gazdálkodó szervezet szempontjából is. A duális képzés

lényege, hogy a szakmai elméleti oktatás az iskolában

valósul meg, a gyakorlatra pedig a vállalkozásoknál, cé-

geknél kerül sor. A tanuló valós körülmények között sajá-

títhatja el a gyakorlati ismereteket és pénzbeli juttatásban

is részesül, s így biztosítottá válik, hogy nagy eséllyel talál

magának munkát a szakma megszerzése után. A gazdál-

kodó szervezet számára is különösen nagy előny, hogy

saját magának, a cég, a vállalat szakmai és technológiai

profiljához igazítottan képezheti ki a leendő munkavál-

lalóját és ehhez az államtól a szakképzési hozzájárulás

forrásain keresztül jelentős támogatást is igénybe vehet.

BIZTOS TÁMASZ

NEM CSAK

A NAGYOKNAK

IZTOS TÁ ASZ

A duális képzési forma…

A Magyarországon működő vállalatok, vállalkozások

egyre nagyobb szükségét érzik a hiteles és mértéktartó

érdekképviseletnek, amely hatékonyan tudja menedzselni a

szerteágazó vállalkozói érdekérvényesítés rendkívülien nehéz

folyamatait. Kompaktor Emília az MKIK igazgatója a

beszélgető partnerünk aki tájékoztatást ad arról, hogy az

érdekképviseleti munka jelenlegi időszakában milyen súlyponti

feladatokkal kell megbirkózniuk.

Eugm: - Kedves Igazgatónő! Szeretném kérni, hogy né-

hány gondolatban foglalja össze az MKIK érdekképviseleti

stratégiájának lényeges elemeit.

Kompaktor Emília: - A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara immáron majdnem másfél évszázados múltra te-

kinthet vissza és napjainkban a magyar gazdaság jó részét

átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti

és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intéz-

ménnyé lett. Mára elértük, hogy fajsúlyos gazdaságpo-

litikai döntésekben az MKIK megkerülhetetlenné vált.

Ebben fontos szerepe volt annak hogy szoros együttmű-

ködést alakítottunk ki a kormánnyal, és a közös célokat,

tennivalókat külön megállapodásokban rögzítettük.

A kamara köztestületi jellegéből adódóan átvehet és

átvesz közfeladatokat, amelyek rendkívül fontosak a gaz-

daság fejlesztése, támogatása, a vállalkozások általános

érdekeinek előmozdítása tekintetében. Az állam gazdasá-

gi szerepvállalásának csökkentéséhez szükség is van arra,

hogy a közfeladatok egy részét köztestületi formában,

önigazgatás útján lássuk el.

Kompaktor Emília

igazgató