Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 50 Next Page
Page Background

3

jelenleg nagyon alacsony szinten van a vállalkozói szférá-

ban és ennek helyreállítását nem nélkülözhetik a gazdaság

szereplői, mert ennek hiánya nagymértékben negatívan

befolyásolja az üzleti sikereket.

Az üzleti sikerek eléréséhez nélkülözhetetlen a ,,vál-

lalkozói pozitív jövőkép” ápolása, folyamatos és haté-

kony fenntartása. Nem kell szégyenleni a vállalkozások

üzleti sikereit – kiemelten fontos ez a kkv-kat érintő-

en – és széles körben be kell mutatni a sikeres vállal-

kozásokat, hogy a vállalkozó társadalom figyelmének

fókuszába kerülhessenek és ezáltal bátorítsák a többi

vállalkozás menedzsmentjét, hogy érdemes a becsülete-

sen dolgozni, szakmai felkészültségre alapozott termelő

munkát végezni, érdemes fejleszteni, új értéket előállí-

tani és ezzel nem utólsó sorban a munka becsületének a

helyreállítása is támogatva lesz.

A vállalkozások működése az eredményesség szem-

pontjából, amint már az az előzőekben is említve lett,

nem nélkülözheti a digitális megoldásokat. A cégek által

eredményesen használható digitális megoldások elter-

jesztésének a céljából a Magyar Kormány létre hívta a

„Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz digitáli-

san” programot, amely a digitalizáció eszközeivel képes

hatékonyan segíteni a vállalkozások munkáját. Ennek a

programnak nem csak a vállalkozások digitális szemlélet

váltásának megvalósítása szempontjából van jelentősége,

hanem gyógyír lehet arra is, hogy a mai rohanó világban

a vállalkozások menedzsereinek sajnos a 24 órába, 32 órai

feladatot kell besűríteniük. A digitális megoldások, képe-

sek megfelelni a mobilítási igényeknek is és alkalmazá-

sukkal jelentős munkaidő megtakarítás is elérhető.

Az Új Európai Gazdasági Magazin szerkesztőgárdájá-

nak kezdeményezésére kialakulóban van egyfajta ,,vállal-

kozóihíd” megszervezése, amely képes a vállalkozók szá-

mára objektív és releváns információkat egy platformon

belül összegyűjteni és közzétenni. Ez a projekt egyfajta

kommunikációs híd szerepét fogja betölteni, amely el-

sődlegesen a magyarországi mikró, kis- és középvállalko-

zások, nagyvállatok , valamint a gazdaság irányítói közöti

hatékony kommunikációs folyamatokat tudja támogatni.

A vállalkozások eredményes működé-

séhez szükséges kitűzött célok teljesülé-

sének érdekében célszerű összehangolni

és elérhetővé tenni azokat az elengedhe-

tetlenül szükséges információkat, ame-

lyeknek hiányában a célok meghiúsul-

hatnak. Ilyen területek többek között

a cégek menedzsment munkájához

kapcsolódó menedzsment kompetenci-

ákat fejleszteni képes megoldások, jogi,

gazdasági, adó- és pénzügyi, valamint a

marketingkommunikációs folyamatok

és az azokat támogatni képes megoldá-

sok. Kiemelt szegmensként kell kezelni

az internetes jelenlét szükségességét,

amely első számú támogatásként ad

lehetőséget a céges kapcsolati tőke fej-

lesztésére. Ezen a platformon eredmé-

nyesen és hatékonyan lehet támogatni

majd, a vállalkozások digitális szemlé-

letváltási folyamatait is.

A sikeres fejlesztések megvalósításához szükségesek az

olyan információk közvetlen és egyszerű formában való

elérhetősége, amelyekre támaszkodva eredményesen lehet

a fejlesztési célokat meghatározni és segítik a támogatási

pályázatokra való előzetes felkészülést. Nagyon fontos

szempont, hogy a fejlesztések tervezésekor releváns infor-

mációk álljanak rendelkezésre. Jelenleg ezekhez a kiemel-

kedően fontos információkhoz nagyon nehezen - és nem

a kkv-k pénztárcájához igazodó költségekkel – lehet csak

hozzájutni. Ugyanis ez a jelenség jelentősen megnehezíti

a fejlesztési pályázatok irányában érdeklődő vállalkozások

informáltságát. Elkerülhetetlenül szükséges a pályázatok

beadását megelőzően, a jól informáltság hiányát meg-

szüntetni, ezzel a pályázatra való előzetes felkészülést tá-

mogatni lehet, s ezzel megelőzhető lenne egy sor negatív

fejlemény kialakulása. Jelentős igény lenne a vállalkozói

társadalom részéről egyfajta olyan segítség iránt, ami a

pályázatra való felkészítés költségeit egyfajta kedvezmé-

nyes visszatérítendő formában tudná támogatni – például

a 0 %-os hitel konstrukció formájában - amelyhez kön�-

nyítetteb garancia fedezeti megoldásokaz kellene megte-

remteni.

Sokszor és sokféle formában lehet találkozni a ,,Merj

Nagyot Álmodni” szlogennel, ami új vállalkozások alapí-

tására bíztat. Napjainkban különösképen priorált hang-

súlyt kap a fiatalok vállalkozóvá válására való biztatás. Ez

nem is baj, mert ha valaki a vállalkozás mezejére lépve

vállalkozást alapít, akkor érvényesülhet az a régi közmon-

dás, mely szerint ,,az én házam az én váram” és mint ön-

álló vállalkozóknak lehetőségük nyílik megmutatni, hogy

mit tudnak, mennyire képesek kreatívan és innovatívan

gondolkodni. Ennek következményeként számukra is

megnyílik az út, - amely elég rögös is lehet - az egészsé-

ges önmegvalósítás irányában.

ol

Nélkülözhetetlen

a kapcsolati tőke

fejlesztése

,,Merj Nagyot

Álmodni”

gondoskodj a

jövőtökről