Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 50 Next Page
Page Background

9

A magyarországi szakképzési rendszer reformjellegű

átalakításokon ment keresztül. Ennek eredményeképpen

napjainkra kialakult egy modern, a német mintára épülő,

de a magyar sajátosságoknak megfelelő duális rendszer,

amelynek több eleme nemzetközileg is egyedülálló. Ezek

közül a legfontosabb a gazdaság domináns szerepvál-

lalása a szakképzés tartalmának alakításában és a 2015-

ben bevezetett ún. kamarai garanciavállalás intézménye.

Mindkét elem a duális képzés megerősítésének és további

bővítésének hatékony eszköze. Mindezen fejlődésnek a

kamara is részese volt, hiszen a közreműködésével kiala-

kított szabályozási keret a duális képzés segítőjévé vált.

Megerősödött a duális képzés alappillérének számító

tanulószerződéses rendszer is, a kamarai garanciavállalás

bevezetésével pedig meghatározóvá vált a gazdaság elosz-

tó szerepe. Ezzel jelenleg 50 ezer tanulószerződéses fiatalt

emeltünk be a társadalombiztosítási és foglalkoztatási

rendszerbe. A szakképzési hozzájárulás terén 2012-ben

kialakított finanszírozási rendszer minimálisra csökken-

tette a gazdálkodók és egyéb szervezetek adminisztratív

terheit, megszüntette az előfinanszírozást, és kiemelten

támogatja a kis- és közepes vállalkozásokat.

2015 szeptemberétől intézményesített formában ve-

hetnek részt a hallgatók a felsőoktatási duális képzésben

is, ami újabb előrelépést jelenthet a gyakorlatorientált

képzésben végzők számának növekedésében. A műszaki,

az informatikai, a gazdaságtudományi, a természettudo-

mányi és az agrárképzési területeken a szakok gyakorlati

ismereteit hallgatói munkaszerződés keretében sajátíthat-

ják el a diákok, amivel a későbbiekben hatalmas előnyt

szerezhetnek a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.

EUGM.: - A vállalkozások hatékony működtetéséhez

nem csak a korszerű termelőeszközök és termelési folyama-

tok szükségesek, hanem függ a cégek szervezettségétől és a

hatékony cégmenedzsment megvalósításától is. Milyen lehe-

tőségekkel tudja segíteni a kamara a cégmenedzsmenteket?

K.E.: - A hatékonyság területén sem nélkülözhetőek

a digitalizáció adta lehetőségek. Leginkább igaz ez a kkv

szektorra. Ezt az igényt felismerve állt az élére az MKIK

a Modern Vállalkozások Programja – ,,Vállalkozz digi-

tálisan” projektnek.

(www.vallalkozzdigitalisan.hu

) A

program a kkv-k versenyképességének javításáról szól. A

hazai kis- és közepes vállalkozások jelenleg korlátozottan

használják a korszerű informatikai megoldásokat, mivel

a magyar kkv-k vezetői, döntéshozóinak jelentős része

csak hiányos információkkal rendelkezik az infokommu-

nikációs technológiák (IKT) vállalati felhasználásának

lehetőségeiről, előnyeiről. Lássuk be, hogy a digitalizáció,

a modern informatikai, elektronikus eljárások alkalmazá-

sa nélkül egy vállalkozás, legyen az nagy vagy kicsi, nem

létezhet, ezek az elemek a versenyképességnek fontos té-

nyezői. A mai helyzeten mindenképpen változtatni kell!

A projekt kidolgozását, megvalósítását ezen okból kezde-

ményeztük.

Országosan 29 fős tanácsadói hálózat segít a vállal-

kozásoknak eligazodni abban, hogy milyen eszközökkel

vagy módszerrel érhetnek el nagyobb hatékonyságot. Az

IKT tanácsadók megvizsgálják a vállalkozás informatikai

felkészültségét, segítenek az informatikai fejlesztési straté-

gia kidolgozásában, javaslatokat tesznek az alkalmazásra

javasolt informatikai szolgáltatásokra/eszközökre, tájé-

koztatást adnak az elérhető pályázati forrásokról.

A rendezvénysorozat keretében járási szinten szólítják

meg a vállalkozásokat. A szakmai előadások mellett az

egyes területek szakértőivel is találkozhatnak, konzul-

tálhatnak az érdeklődők, kipróbálhatják a projektben

kedvezményesen elérhető eszközöket, szolgáltatásokat. A

projekt része az úgynevezett tudástár, amelyet a program-

hoz csatlakozó vállalkozások majd ingyenesen vehetnek

igénybe. Sor kerül szállítói partnerhálózat létrehozására

is, amelynek segítségével kedvezményes ajánlatokhoz, be-

szerzési lehetőségekhez juthatnak a kkv-k.

A projekt konzorcium formájában valósul meg az

MKIK koordinálásával. A konzorcium további tagjai az

Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati

Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A megvalósításban

további kiemelt együttműködő partnerek a területi ke-

reskedelmi és iparkamarák.

Az EUGM olvasói is további részletesebb információ-

kat találhatnak az MKIK honlapján

(www.mkik.hu

)

„a Modern

Vállalkozások

Programja”

Dr. Parragh László

M.K.I.K elnök