Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 50 Next Page
Page Background

4

létrejövő új munkahelyek száma. Ezeknek a céloknak a

megvalósulását egyszerre szolgálják ezek a meghirdetett

pályázatok. Engedjék meg nekem, hogy gratuláljak azok-

nak a szakembereknek, - elsősorban a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium -

munkatársainak, akik hosszú és alapos előkészítő munka

után állították össze ezeket a pályázatokat. Természetesen

a sok ezer magyar kis- és középvállalkozásnak sok sikert

kívánok és remélem, hogy sokuk számára jelent majd

kézzel fogható előre lépést, gyarapodást ez a forrásbővítő

támogatási rendszer.

Kara Ákos államtitkár a továbbiakban kifejtette, hogy

a hazai kkv-k nagy részénél elmaradás TAPASZTALHA-

TÓ a vállalati folyamatok IKT támogatottságában, az

uniós összehasonlításban jobbára a végén találhatók a

magyar értékek a digitális gazdaság mutatóknál. Ez arra

vezethető vissza, hogy a hazai cégek nagy részénél hiá-

nyoznak komplexebb, magasabb informatizáltsági szintet

lehetővé tevő, üzleti folyamatokat támogató digitális (pl.

vállalatirányítási) megoldások, és ennek okai többek kö-

zött humán és finanszírozási jellegűek. Ezen problémák

kezelésére indultak el a kormányzati intézkedések. A már

megvalósítás alatt lévő, a Kormányzat és a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara által közösen indított GINOP

3.2.1 „Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz

digitálisan” a cégek vezetőinek, tulajdonosainak digitá-

lis szemléletét, hozzáállását javítja - a kamarai hálózatra

épülve - ingyenes szakértő tanácsadással, elérhető szállí-

tói kedvezményekkel, szemléletformáló rendezvényekkel

és anyagokkal, kommunikációs kampánnyal. A projekt

jelenleg is gőzerővel dübörög, a jelek szerint eredménye-

sen - a várakozásokat felülmúlva már több mint 5 ezer

cég került kapcsolatba eddig a programmal és több mint

1600 kkv kapott úgynevezett ,,Digitálisan Felkészült

Vállalkozás” minősítést, amellyel számos kedvezmény

elérhető (részletesebben lásd a

vallalkozzdigitalisan.hu

honlapot).

A Modern Vállalkozások Programja mellett, pontosab-

ban ahhoz kapcsolódva szükséges finanszírozási segítség

is a kkv-knak, üzleti IKT fejlesztéseik megvalósításához.

A 2016. december 7-én megjelent GINOP 3.2.2-8.2.4

vállalati informatikai pályázat (pontos nevén: Vállalati

komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, fel-

hőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének tá-

mogatása”) jelenti ezt a kormányzati és uniós forrást. A

GINOP 3.2.2-8.2.4 program az IKT fejlesztések költsé-

geinek 90%-át lefedő (1 és 24 millió Ft közötti) vissza

nem térítendő támogatást és (1,25 és 30 millió Ft kö-

zötti) kedvezményes kölcsönt kombináló finanszírozást

biztosít a mikró, kis- és középvállalkozások számára,

17 üzleti informatikai célterületen. A célterületek széles

spektrumot ölelnek fel, többek között a vállalati érté-

kesítés és CRM, gyártásirányítás, beszerzési, logisztika,

kontrolling és döntéstámogatás, valamint táv- és csoport-

munka, internetes értékesítés, elektronikus iratkezelés

területeket érintik. A projektekben fenti célú fejleszté-

sekkel kapcsolatosan a megoldások bevezetéséhez fűződő

hardvereszköz és szoftver(licensz) beszerzési, tanácsadási,

szolgáltatási és betanítási kiadások elszámolhatók.

A programban jövő év januárjának végétől válik lehe-

tővé a kérelmek beadása, s minden vállalkozás támogatást

kap - a keret kimerüléséig -, ha a pályázó a minimális

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK

A DIGITÁLIS GAZDASÁGBAN

Magyarországon a hazai vállalati szektor versenyképességének

javításában kulcselem a digitális gazdaság fejlesztése, a

vállalkozások digitalizálása (keresleti oldal), illetve az ezt

lehetővé tevő digitális ipar (kínálati oldal) előmozdítása,

azok támogatása. Ennek érdekében a már elindult GINOP

által finanszírozott programok mellett 3 új pályázat került

elindításra. A várva - várt GINIOP csomag meghirdetése,

2016. december 7-én történt meg és ennek kapcsán a téma

kiemelt fontosságára való tekintettel, Kara Ákos a Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium infókommunikációért felelős

államtitkára és Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos,

sajtótájékoztatót tartott.

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK

Új pályázati lehetőségek nyílnak

Kara Ákos bevezetőjében kihangsúlyozta: Valamennyi

szektor, valamennyi vállalkozás érintett a digitális átala-

kulásban és egy cég sem maradhat ki a folyamatokból

(még a legkisebbek sem), mert, aki nem lesz részese az

átalakulásnak az (a gazdasági versenyben) lemarad. A di-

gitális megoldások használata ma már nem nélkülözhető,

a vállalatoknál működési hatékonyság és növekedési le-

hetőség már rövidtávon sem valósulhat meg ezek nélkül.

A meghirdetett programok a hagyományos vállalkozások

működését teszik könnyebbé, akik lehetnek akár autósze-

relők, vagy fuvarozók, vagy éppen CNC megmunkálással

foglalkoznak.

Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos hozzászólásá-

ban kiemelte, hogy a Magyar Kormány a megvalósítandó

célok szem előtt tartásával, a kitűzött célok eléréséhez,

minden tőletelhető segítséget meg kíván adni, amely se-

gíti, támogatja a Magyar Gazdaság digitális átalakulását.

Fontos kitűzött cél, hogy a Magyar Gazdaságon belül a

digitális szegmens részesedése tovább bővüljön. Továb-

bi célok egyike, hogy a digitális gazdaság bővülésének

eredményeként további új munkahelyek is létre jöjjenek

és az átalakulás során megszűnő munkahelyek számát a

legnagyobb mértékben haladja meg az átalakulás során

A várva – várt

,,GINOP csomag”

bejelentése